• Obchodní právo

  • Sepisování obchodních smluv či jejich posuzování, zejména s přihlédnutím k zárukám a sankčním mechanizmům
  • Zpracování právních analýz na popis rizik v nejrůznějších právních situacích
  • Poradenství v pro oblast obchodních korporací a družstev
  • Komplexní poradenství v oblasti insolvenčního řízení – postup věřitele, prosazování jeho zájmů, přihlášky pohledávek, incidenční spory
  • Komplexní poradenství v oblasti vymáhání pohledávek – výzvy dlužníkům, žaloby, zastupování v exekučním řízení
  • Poradenství z oblasti šekového a směnečného práva
  • Náhrada škody, zejména škody způsobené porušením smluvních povinností
 • Občanské právo

  • Sepisování občanskoprávních smluv či jejich posuzování
  • Zpracování právních analýz
  • Komplexní poradenství v oblasti práva k nemovitostem – nabytí vlastnictví, jejich správa, zřizování zástavního práva a služebností, nájemní a podnájemní smlouvy
  • Zastupování v řízení před katastrálními úřady
  • Komplexní poradenství v oblasti vymáhání pohledávek – výzvy dlužníkům, žaloby, zastupování v exekučním řízení
  • Náhrada škody, zejména škody na zdraví
  • Spory s pojišťovnami při vymáhání nároků klientů
  • Dědické právo – zastupování v dědickém řízení a veškeré úkony s ním související
  • Rodinné právo – řízení o určení otcovství, opatrovnické spory, rozvodová řízení, řešení otázek vypořádání společného jmění manželů, zastupování při řízení o určení vztahů k dítěti v době před a po rozvodu (výživné, styk s dítětem)
  • Pracovní právo – příprava, sepisování a posuzování pracovních smluv, příprava a sepisování výpovědí z pracovního poměru a jiných způsobů jeho ukončení
 • Trestní právo

  • Sepisování trestních oznámení
  • Zastupování v přípravném řízení, a to jak obviněného, tak poškozeného
  • Obhajoba v hlavním líčení
  • Účast na vazebních jednáních, nahrazení vazby jinými prostředky
  • Zastupování jiných účastníků trestního řízení
 • Energetické a horní právo

  • Poradenství klientům, kteří vykonávají podnikatelskou činnost v oblasti těžby a zpracování přírodních zdrojů
  • Poradenství pro oblast výroby energie, zejména z obnovitelných zdrojů
  • Zastupování klientů při jednání se správními úřady
 • Správní právo

  • Sepis přípisů adresovaných orgánům státní správy i samosprávy
  • Zastupování v řízení před správními úřady
  • Správní soudnictví, žaloby proti nezákonným rozhodnutím správních úřadů, sepisování kasačních stížností
  • Náhrada škody, zejména škody, způsobené orgány veřejné moci